Orlando, FL

Rosen Plaza Hotel
9700 International Blvd
Orlando, FL 32819
407-996-9700